เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 3 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น --]

จังหวัดมหาสารคาม ประกาศซื้อขาย คู่มือสอบรับราชการ ตำรา แนวข้อสอบ เก็งข้อสอบ ทุกตำแหน่ง ท่องเที่ยว หอพัก ขายที่ดิน รถรับจ้างทุกประเภท -> คู่มือสอบรับราชการส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาล กทม. -> แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 3 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

ผู้มาเยือน 2012-09-26 12:11

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 3 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1. เมื่อไม่มีบทบัญญัติ * ให้วินิจฉัยตามประเพณี
2.
การจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลได้ในกรณีใด * อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

3.
ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่น * ผู้บริหารและสมาชิกมีวาระละ 5 ปี

4.
ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ กกต. * การกระทำความผิดทางอาญาของผู้ใช้สิทธิในเขตเลือกตั้ง

5.
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานใด * องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

6.
หนังสือภายนอกให้ลงที่อยู่ของส่วนราชการที่ใด * ขอบบนขวา

7.
การร่าง คือ * การพิมพ์ขั้นต้น (ข้อที่
4)
8.
การร่างมีวัตถุประสงค์ * ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบแผน

9.
หนังสือประทับตราสมบูรณ์ที่สุดเมื่อใด * ลงชื่อประทับตรา

10.
ปีงบประมาณ คือ * 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไปโดยใช้ปีพ.ศ. ของปีถัดไป

11.
กรณีนายกและรองนายกฯไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ใครรักษาการฯ * ปลัด อบต.

12.
ผู้ว่าฯไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ใคร* ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองผู้ว่าฯรักษาราชการแทน

13.
หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป คือ* ความลับ / หลักฐาน สถิติ (ไม่รู้ข้อไหน)

14.
ส่วนราชการใดไม่เป็นนิติบุคคล * สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัด

15.
นายกฯพ้นจากตำแหน่งเมื่อใด * นายอำเภอเสนอ ผู้ว่าฯสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

16.
นายกเสนอร่างแผนแล้วสภาไม่เห็นชอบ ต้องทำอย่างไร * นายอำเภอ แต่งตั้งกรรมการวินิจฉัย

17.
ประธานใน ก.อบต คือใคร * ผู้ว่าฯหรือรองผู้ว่าฯที่ได้รับมอบหมาย

18.
ผู้แทนในก.อบต ใครจัดให้มีการคัดเลือก * ผู้ว่าฯ

19.
ใครไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งใน ก.กลาง อบต. * นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

20.
ข้อใดอำนาจหน้าที่ของ ก.อบต. * กำหนดตำแหน่ง

21.
กรณีมีเหตุจำเป็นใครมีอำนาจยกเว้นผ่อนผันแล้วรายงานต่อ รมว มหาดไทย * ผู้ว่าฯ

22.
ใครเป็นประธานในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น * ผู้บริหาร

23.
ใครเป็นประธานในคณะกรรมการสนับสนุนฯ * ปลัด อบต.

24.
การประชุมของคณะกรรมการท้องถิ่นต้อง * มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

25.
ถ้าประธานกรรมการไม่มาหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ * กรรมการทั้งหมดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน

26.
ในกรณีของ อบต. ใครมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนแล้วรายงานต่อกระทรวง * นายอำเภอ

27.
แผนที่ได้รับการอนุมัติแล้วประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ากี่วัน * 30 วัน

28.
บุคคลใดไม่เป็นกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ * รมว ศึกษาฯ

29.
หน่วยงานใดรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ * สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ

30.
แผนปฏิบัติราชการใช้บังคับเมื่อใด * ประกาศในราชกิจานุเบกษา

31.
ข้อใดเป็นภารกิจการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น * การให้บริการสาธารณะ

32.
เป้าหมายสูงสุดในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือ * เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน

33.
การบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนต้องดำเนินการอย่างไรเป็นอันดับแรก * กำหนดภารกิจ

34.
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่ออะไร * ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม

35.
ส่วนราชการใดมีผลงานเพิ่มโดยไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายให้ได้รับ * เงินรางวัลเพิ่มฯ + งบประมาณที่เหลือจ่าย

36.
ภารกิจแต่ละด้านที่อปถ.แต่ละแห่งมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยอปถ.แต่ละรูปแบบ คือ * แผนงาน

37.
เจ้าหน้าที่งบประมาณคือ * ปลัดอบต

38.
ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ * อนุมัติงบประมาณ

39.
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร * สภาท้องถิ่น

40.
ข้อใดไม่ใช่รายจ่ายประจำ * ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

41.
ข้อมูลที่ไม่ต้องพิมพ์ในราชกิจานุเบกษา คือ *
…..
42.
ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานจัดเป็นข้อมูล * ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย

43.
การอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในกี่วัน * 15 วัน

44.
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีใด *
…..
45.
เมื่อมีเรื่องร้องเรียนแล้วให้รายงานโดยไม่ต้องระบุสิ่งใด * ชื่อ สกุล , ที่อยู่

46.
ข้อใดเป็นข้าราชการการเมือง * เลขาธิการนายกฯ + รองเลขาธิการฯ ฝ่ายการเมือง

47.
ข้อใดเป็นการแบ่งส่วนราชการระดับจังหวัด * สำนักงานจังหวัด และส่วนราชการที่ ได้รับจัดตั้ง

48.
รมว ที่เปลี่ยนจาก กระทรวงศึกษา มาเป็น สาธารณสุขคือ * จุรินทร์

49.
รมว ที่ได้รับรางวัลแบงค์ 2010 คือ* กรณ์

50.
รมว ประจำสำนักนายกฯ คือ * สาทิตย์

51.
การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สำเร็จเพราะ * เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของนักการเมือง

52.
กฎหมายที่รัฐบาลประกาศใช้ในยามฉุกเฉินคือ * พระราชกำหนด

53.
นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่สำเร็จเพราะ * เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

54.
ดอกไม้ประจำจังหวัดนครฯคือ * ดอกราชพฤษ์ (ต้นไม้ประจำจังหวัดคือ * ต้นแซะ)ไม่รู้ถามดอกหรือต้น

55.
ผลไม้ใดไม่ใช่พืชทางเศรษฐกิจของนครฯ * เงาะ

56.
ทะเลที่ลึกที่สุด คือ แปซิฟีก

57.
โรคแคงเกอร์ พบในพืชใด * ....

58.
พืชกึ่งเมืองร้อนคือ *......

59.
ทุเรียนผสมเกสรตอนไหน *.........

60.
ออกซิเจน ละลายได้ดีในน้ำตอนไหน *....

61.
ยางพารานำเข้าโดย * ...

62.
ใส้เดือนฝอยแก้โรคใด *........

63.
ส่งออกมาที่สุดคือ * ไก่เนื้อ

64.
นำเข้ามากที่สุดคือ * โค กระบือ

65.
ระยะ 8 * 8 ในพื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้กี่ต้น * 30 ต้น

66.
ปลูกปาล์มมากที่สุดในโลก * อินโดนีเซีย

67.
เกษตรทฤษฏีใหม่ กับ ผสมผสานต่างกันอย่างไร * เป็นการปลูกเพื่อการบริโภค

68.
กระบวนการย่อยที่มีการย่อยและดูกซึมมากที่สุดคือ * ลำไส้เล็ก

69.
ดินที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชคือ * ดินร่วน

70.
ค่า PH ที่เหมาะสมแก่การปลูกพืช คือ ค่ากลาง

71.
พืชที่มีรากยาวที่สุดคือ หญ้าแฝก

72.
พืชรากตื้นต้องให้น้ำแบบใด * ทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง

73.
ข้อเสียของการให้น้ำแบบหยดคือ ...

74.
พืชกำลังออกดอกให้ใช้ปุ๋ยใด * ฟอสฟอรัส

75.
สัตว์ต้องการธาตุใดมากที่สุด * ไม่รู้แคลเซียม หรือ ฟอสฟอรัส

76.
สาเหตุที่ราคาเนื้อสุกรไม่ดีเพราะ * ความต้องการขายไม่ตรงกับความต้องการซื้อ

77.
ปัจจัยที่ยับยั้งการแพร่เชื้อได้ดีที่สุดคือ * คอกที่แห้งและสะอาด

78.
เชื้อโรคแพร่เชื้อได้รวดเร็วทางใด * ทางอากาศ

79.
ขนุน กับ จำปาดะ ต่างกันทางพฤษศาสตร์ระดับใด *......

80.
ผักxxx อยู่ในกลุ่ม * เฟิร์นไทย

81.
การปลูกพืชหลายชนิดเพื่อ * ลดปริมาณแมลงศรัตรูพืช


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 3 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Time 0.070308 second(s),query:1 Gzip disabled