เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ --]

จังหวัดมหาสารคาม ประกาศซื้อขาย คู่มือสอบรับราชการ ตำรา แนวข้อสอบ เก็งข้อสอบ ทุกตำแหน่ง ท่องเที่ยว หอพัก ขายที่ดิน รถรับจ้างทุกประเภท -> แนวข้อสอบครูและบุคลากรทางการศึกษา -> แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

ผู้มาเยือน 2012-09-18 22:00

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามบทบัญญัติใน รัฐธรรมนูญ พ.. 2540 มาตราใด

. 29

. 40

. 50

. 81

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจัดเป็น

. กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา

. แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ

. การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

. การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของไทย

3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับแรก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด

. 19 สิงหาคม 2542

. 20 สิงหาคม 2542

. 19 ธันวาคม 2545

. 20 ธันวาคม 2545

4. วัตถุประสงค์ของการจัดทำ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

. ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

. ปฏิรูปการศึกษาของไทย

. พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจ

. พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

5. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด

. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติ

. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ

. แผนการศึกษาแห่งชาติ

. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ

6. ต่อไปนี้ ข้อใดไม่สอดคล้องคำว่าการศึกษา

. การถ่ายทอดความรู้

. การฝึกอบรม

. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

. การสืบสานทางวัฒนธรรม

7. ข้อใดให้ความหมายไม่ตรงกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

. การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา

. สถานศึกษา คือสถานที่จัดการสอนตั้งแต่ก่อนประถม ถึงระดับก่อนอุดมศึกษา

. มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และ

มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดในสถานศึกษาทุกแห่ง

. กระทรวง หมายความว่ากระทรวงศึกษาธิการ

8. ตำแหน่งข้าราชการครูตามข้อใดที่สังกัดต่างหน่วยงาน

. ครู

. คณาจารย์

. ผู้บริหารสถานศึกษา

. ผู้บริหารการศึกษา

9. ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

. ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

. ปฏิรูปการศึกษาของไทย

. พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ

. พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

10. ข้อใดไม่ใช่หลักการพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542

. เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน

. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

. พัฒนา สาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

11. ข้อใดไม่สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความมุ่งหมายของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

. ปลูกฝังจิตสำนึกการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุข

. รักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพเคารพกฎหมาย

. รู้จักรักษาผลประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติ

. กระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น

12. ข้อใดไม่สอดคล้องการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการการจัดการศึกษา

. กระจายอำนาจสู่สถานศึกษาทั้งหมด

. กำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพ

. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา

13. คำว่าเอกภาพด้านนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อใด

. ส่วนกลางกำหนดนโยบาย ส่วนภูมิภาคกำหนดแนวทางปฏิบัติ

. กระทรวงกำหนดนโยบายมาตรฐานสนับสนุนเขตพื้นที่และสถานศึกษาบริหาร

จัดการด้วยตนเอง

. มีนโยบายเดียวกัน การปฏิบัติหลากหลายวิธี

. ถูกทุกข้อ

14. ต่อไปนี้นี้ ข้อใดไม่กล่าวถึงสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. บุคคล

. เอกชน

. องค์กรปกครองท้องถิ่น

. ครู อาจารย์

15. ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ บิดามารดา ผู้ปกครอง พึงได้รับในการจัดการศึกษา

. การสนับสนุนจากรัฐ ให้ความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู

. การยกเว้นเงินภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

. เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของคนในการดูแล

. การให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลในการดูแล

16. จุดที่ต่างกันของการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สำคัญคือข้อใด

. ระยะเวลาที่จัดการศึกษา

. สถานที่จัดการศึกษา

. ตัวผู้เข้ารับการศึกษา

. จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร

17. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย

. สถานศึกษา ต้องจัดการศึกษา ทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย

. ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส

. จัดการเรียนรู้ได้ในทุกที่ ทุกเวลา

. ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ได้

18. ต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่ สถานศึกษาสำหรับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. โรงเรียน

. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

. ศูนย์พัฒนาชุมชน

. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ สถาบันศาสนา

19. ข้อใดไม่ถูกต้องในด้านการกระจายอำนาจให้เขตพื้นที่และสถานศึกษา

. ด้านวิชาการ

. งบประมาณ

. หลักสูตรการสอน

. การบริหารทั่วไป

20. ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

. ผู้แทนครู

. ผู้แทนองค์กรเอกชน

. ผู้แทนศิษย์เก่า

. ผู้แทนคุณวุฒิ

21. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์จัดการศึกษาระดับใด

. การศึกษาขั้นพื้นฐาน

. การศึกษาอุดมศึกษา

. การศึกษานอกโรงเรียน

. ทุกระดับ

22. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพภายในได้แก่

. สถานศึกษาเท่านั้น

. สถานศึกษาและเขตพื้นที่

. สถานศึกษา เขตพื้นที่ คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. สถานศึกษา เขตพื้นที่ คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

23. ข้อใดไม่ถูกต้อง

. ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรกใน 5 ปี

. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็นองค์กรมหาชน

. การประเมินผลคำนึงถึงความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา

. เสนอผลประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

24. หลักการจัดการศึกษาข้อใด ไม่สอดคล้องกับสาระตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

. ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้

. ครูต้องมีจิตสำนึกที่จะพัฒนาเด็กอย่างเต็มความสามารถ

. ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด

. ต้องส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพ

25. ข้อใดสำคัญที่สุดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลให้เหมาะสมกับวัยตามศักยภาพ

. สอดคล้องความต้องการชุมชน

. คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น

. เหมาะสมกับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

26. การจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น ในหลักสูตรวิธีการ การประเมินผลและจุดมุ่งหมาย

. การศึกษาในระบบ

. การศึกษานอกระบบ

. การศึกษาตามอัธยาศัย

. การศึกษาเฉพาะทาง

27. ต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่าการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา

. ผู้สอน หมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ

. กระทรวง หมายความว่ากระทรวงการศึกษา

. ครู หมายความว่าบุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

28. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542

. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

. การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์ และสังคม

29. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ไม่ได้กำหนดให้หน่วยงานใดมีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. หน่วยงานหรือสถานศึกษาของรัฐและเอกชน

. มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

. องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถานประกอบการ

30. การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักอะไรบ้าง

. มีเอกภาพด้านนโยบายหลากหลายในการปฏิบัติ

. มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา

. ถูกทุกข้อเวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Time 0.142715 second(s),query:2 Gzip disabled