สถิติฟอรั่ม ช่วยเหลือ
  • 1229เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

เเนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับ : *
โพสต์
*
เงิน
*
ความดี
*
1:ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. :กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน

2. :แผนงาน หรืองานสำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย

3. :ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมาย

4. :ถูกทุกข้อ:2

2:ในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร

1. :ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2. :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

3. :นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

4. :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใช้ไปพลางก่อน:3

3:บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ

1. :นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2. :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

3. :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

4. :เจ้าหน้าที่พัสดุ:2

4:ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541

1. :หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

2. :หมวดค่าจ้างชั่วคราว

3. :หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

4. :หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง:4

5:บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

1. :ประธานกรรมการบริหาร

2. :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

3. :นายอำเภอ

4. :ผู้ว่าราชการจังหวัด:4

6:ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน

1. :4 คน

2. :6 คน

3. :10 คน

4. :12 คน:2

7:ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

1. :ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล

2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล

3. :ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

4. :ถูกทุกข้อ:4

8:การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาจะต้องมีวงเงินเกินกว่าเท่าไร

1. :10,000 บาท

2. :50,000 บาท

3. :100,000 บาท

4. :2,000,000 บาท:4
9:ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

1. :เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

2. :ภาษีอากร

3. :ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด

4. :ภาษีอากรเงินอุดหนุน:4

10:คำตอบในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่น

1. :เข็นครกขึ้นภูเขา

2. :เกี่ยวแฝกมุงป่า (ทำอะไรเกินความสามารถของตัว)

3. :งมเข็มในมหาสมุทร

4. :ฝนทั่งให้เป็นเข็ม:2

11:พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มีการปรับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดกี่ครั้ง

1. :7

2. :8

3. :9

4. :10:4

12:การเลือกตั้งทั่วประเทศแบ่งเป็นทั้งหมดกี่เขต

1. :500

2. :400

3. :200

4. :700 :2

13:คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานกรรมการคือ

1. :ประธานสภา อบต.

2. :ปลัด อบต.

3. :นายก อบต.

4. :ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก:3

14:การจัดข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.มีการพิจารณาในเดือนใด

1. :มิถุนายน

2. :ตุลาคม

3. :สิงหาคม

4. :ธันวาคม:3

15:การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้

1. :สัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้

2. :ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งมอบทรัพย์หรือมอบงาน

3. :เอกสารการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงาน

4. :ถูกทุกข้อ:4

16: การเบิกตัดปีจะกระทำได้ภายในเงื่อนไขใด

1. :เป็นรายจ่ายงบกลาง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2. :ต้องทำสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้วและมีกำหนดการสิ้นสุดแห่งสัญญานั้นไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

3. :ให้วางฎีกาเบิกตัดปี ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน

4. :ถูกทุกข้อ:4

17: ผู้ใดมีหน้าที่ในการตรวจฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล

1. :นายก อบต.

2. :ปลัด อบต.

3. :หัวหน้าส่วนการคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย

4. :เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี:3

18:การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญและเงินที่เหลือจ่ายภายในกำหนดกี่วัน

1. :15 วัน

2. :20 วัน

3. :25 วัน

4. :30 วัน:1

19:ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้เองทดรองจ่ายในกิจการที่อยู่อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้รับอนุมัติจากใคร

1. :นายก อบต.

2. :คณะผู้บริหารท้องถิ่น

3. :สภาท้องถิ่น

4. :นายอำเภอ:3

20:การขออนุมัติเบิกตัดปีต้องมีเงื่อนตามข้อใด

1. :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

2. :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วและสัญญาสิ้นสุดไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

3. :วางฎีกาเบิกเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 30 วัน

4. :ถูกทุกข้อ:4

21: ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรี คำขึ้นต้นให้ใช้คำว่า

1. :กราบเรียน

2. :เรียน

3. :เสนอ

4. :ขอประธานกราบเรียน:2

22: การเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

1. :1

2. :2

3. :3

4. :5:4 //ความจริงน่าจะเป็น 10 แต่คำตอบไม่มี 10 ครับ//

23: ข้อใดคือลักษณะของหนังสือเวียน

1. :หนังสือถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก

2. :มีใจความอย่างเดียวกัน

3. :มีรหัสตัวพยัญชนะ " ว "ที่หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง

4. :ถูกทุกข้อ:4
เจาะข้อสอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน

.................................................................
ข้อ 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อใดในการออกระเบียบนี้
1. พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล 2496, พ.ร.บ. สุขาภิบาล 2549
2. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537
3. พ.ร.บ. กทม. 2521, พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521
4. พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537
5. ข้อ 1 และข้อ 2 ถูกต้อง
ข้อ 2. วิธีการงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติและให้การบริหารงานด้านงบประมาณนั้นสิ้นสุดที่ใด
1. สิ้นสุดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 2. สิ้นสุดที่อำเภอ
3. สิ้นสุดที่จังหวัด 4. สิ้นสุดที่กรมการปกครอง
5. สิ้นสุดที่กระทรวงมหาดไทย
ข้อ 3. อบต. มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 จะยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบได้หรือไม่
1. ไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น
2. ได้ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้
3. ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้
4. ข้อ 2 ข้อ 3 ถูก
5. ไม่มีข้อใดถูก
ข้อ 4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. การตั้งงบประมาณคือ การแสดงแผนการดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ อบจ. เทศบาล อบต.
3. งบประมาณรายจ่ายคือ งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
4. เงินนอกงบประมาณคือ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบนอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย
5. หนี้คือ ข้อผูกพันที่ต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงินหรือบริการ ที่เกิดจากการค้ำประกัน
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ อบต. จะดำเนินการอย่างไร
1. ให้ใช้งบประมาณประจำปีที่ล่วงไปพลางก่อน
2. การเบิกจ่ายเงินให้กระทำได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ยกเว้นค่าใช้สอยวัสดุ
3. ให้นำเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนลดรวมเข้าด้วยกันเป็นยอดเงินสูงสุด
4. ข้อ 1 ข้อ 3 ถูก
5. ถูกทุกข้อ
ข้อ 6. ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้คือ
1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
2. นายก อบต. รองนายก อบต. ปลัด อบต.
3. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
4. ปลัด อบต.
5. ถูกทุกข้อ
ข้อ 7. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายตามข้อใด
1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
2. งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน
3. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณอุดหนุนทั่วไป
4. งบประมาณรายจ่ายประจำ กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน
5. ข้อ 2 ข้อ 4 ถูก
ข้อ 8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า
1. อบจ. เทศบาล และอบต. 2. อบจ. เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา
3. อบต. เมืองพัทยา กทม. 4. กทม. เมืองพัทยา และอบต.
5. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
ข้อ 1. งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ได้จำแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อใด
1. รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายเฉพาะการ
2. รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายประเภทอื่น
3. รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน
4. รายจ่ายตามแผนงานและรายจ่ายเพื่อการลงทุน
5. รายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายเพื่อการพัฒนา

ข้อ 1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกาลอาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้
2. งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประกอบด้วย รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน
3. รายจ่ายประจำปีประกอบด้วยหมวดรายจ่าย 6 หมวด
4. รายจ่ายตามแผนงาน คือ รายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อการลงทุน
5. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง
ข้อ 12. อบต. จะอนุมัติให้เงินสำรองได้เป็นอำนาจของใคร
1. คณะผู้บริหาร 2. นายก อบต.
3. ปลัด อบต. 4. ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง
5. ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง
ข้อ 13. การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจะกระทำได้ต่อเมื่อใด
1. มีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่
2. ใกล้สิ้นปีงบประมาณระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่พอแก่การใช้จ่าย
4. ข้อ 1 ข้อ 3 ถูกต้อง
5. ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง
ข้อ 14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. ในการจัดทำงบประมาณ อบต. จะต้องใช้แผนพัฒนาของ อบต. เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เสนอต่อสภา อบต. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม
3. ปลัด อบต. มีหน้าที่จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเสร็จแล้วให้เสนอต่อนายก อบต.
4. นายก อบต. ไม่สามารถนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอภายในกำหนด ต้องขออนุมัติต่อ สภา อบต. แล้วรายงานนายอำเภอ
5. ไม่มีข้อใดถูกผิด
ข้อ 15. การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใดเป็นอำนาจอนุมัติของ สภา อบต.
1. โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2. การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายทำให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
4. ข้อ 1, 2 ถูก
5. ข้อ 1, 2, 3 ถูก
ข้อ 16. การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดไว้แล้วจะกระทำได้ต่อเมื่อ
1. นายก อบต. อนุมัติ 2. สภา อบต. อนุมัติ
3. นายอำเภออนุมัติ 4. ข้อ 1 ข้อ 2 ถูก
5. ข้อ 1, 2, 3 ถูก
ข้อ 17. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผย
2. การโอนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วแจ้งประกาศให้นายอำเภอทราบภายใน 7 วัน
3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายเป็นอำนาจอนุมัติของนายก อบต.
4. การดอนงบประมาณรายจ่ายประเภทอื่นมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นอำนาจอนุมัติของ นายก อบต.
5. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ข้อ 18. เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า
1. เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลและปรากฏในงบประมาณรายจ่าย
2. เงินที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย
3. เงินที่ไม่ปรากฏอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย
4. เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย
5. เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย
ข้อ 19. การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อใดที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย
1. การจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2. เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย
3. การจ่ายเงินจากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น
4. การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกประเภทต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบ
5. ข้อ 1, 2 และข้อ 3 ถูกต้อง
ข้อ 20. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. เงินที่ผู้อุทิศให้เพื่อใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของ อบต.
2. นายก อบต. และ ปลัด อบต. รับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย
3. การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย เกิน 1 ปีงบประมาณ ให้กระทำได้โดยให้นายอำเภออนุมัติ
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อนุมัติและประกาศใช้แล้วให้ส่งไปให้นายอำเภอภายใน 15 วัน
5. สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณให้ประชาชนทราบภายใน 30 วัน
เฉลยข้อ 1.
ตอบ 5
ข้อ 2.
ตอบ 3
ข้อ 3.
ตอบ 4
ข้อ 4.
ตอบ 3
ข้อ 5.
ตอบ 1
ข้อ 6.
ตอบ 4
ข้อ 7.
ตอบ 1
ข้อ 8.
ตอบ 3
ข้อ 9.
ตอบ 1
ข้อ 10.
ตอบ 4
ข้อ 11.
ตอบ 5
ข้อ 12.
ตอบ 2
ข้อ 13.
ตอบ 4
ข้อ 14.
ตอบ 3
ข้อ 15.
ตอบ 4
ข้อ 16.
ตอบ 3
ข้อ 17.
ตอบ 2
ข้อ 18.
ตอบ 5
ข้อ 19.
ตอบ 5
ข้อ 20.
ตอบ 3

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้