สถิติฟอรั่ม ช่วยเหลือ
发帖 回复
« 返回列表
«12»
ทั้งหมด 2 หน้า
  • 阅读
  • 回复

คู่มือแนวข้อสอบที่ออกบ่อยครูผู้ช่วย เทศบาล  อบจ สพฐ สพม สพป ทั่วประเทศที่เปิดสอบ


级别: *
发帖
*
— หัวข้อนี้ปักหมุด โดย admin เมื่อเวลา(2012-09-30) —

1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามบทบัญญัติใน รัฐธรรมนูญ พ.. 2540 มาตราใด

. 29

. 40

. 50

. 81

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจัดเป็น

กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา

แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ

การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของไทย

3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับแรก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด

. 19 สิงหาคม 2542

. 20 สิงหาคม 2542

. 19 ธันวาคม 2545

. 20 ธันวาคม 2545

4. วัตถุประสงค์ของการจัดทำ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

ปฏิรูปการศึกษาของไทย

พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจ

พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

5. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติ

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ

แผนการศึกษาแห่งชาติ

แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ

6. ต่อไปนี้ ข้อใดไม่สอดคล้องคำว่าการศึกษา

การถ่ายทอดความรู้

การฝึกอบรม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การสืบสานทางวัฒนธรรม

7. ข้อใดให้ความหมายไม่ตรงกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา

สถานศึกษา คือสถานที่จัดการสอนตั้งแต่ก่อนประถม ถึงระดับก่อนอุดมศึกษา

มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และ

มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดในสถานศึกษาทุกแห่ง

กระทรวง หมายความว่ากระทรวงศึกษาธิการ

8. ตำแหน่งข้าราชการครูตามข้อใดที่สังกัดต่างหน่วยงาน

ครู

คณาจารย์

ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้บริหารการศึกษา

9. ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

ปฏิรูปการศึกษาของไทย

พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ

พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

10. ข้อใดไม่ใช่หลักการพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542

เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน

เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

พัฒนา สาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

11. ข้อใดไม่สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความมุ่งหมายของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

ปลูกฝังจิตสำนึกการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุข

รักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพเคารพกฎหมาย

รู้จักรักษาผลประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติ

กระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น

12. ข้อใดไม่สอดคล้องการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการการจัดการศึกษา

กระจายอำนาจสู่สถานศึกษาทั้งหมด

กำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพ

มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา

13. คำว่า “เอกภาพด้านนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติ” สอดคล้องกับข้อใด

ส่วนกลางกำหนดนโยบาย ส่วนภูมิภาคกำหนดแนวทางปฏิบัติ

กระทรวงกำหนดนโยบายมาตรฐานสนับสนุนเขตพื้นที่และสถานศึกษาบริหาร

จัดการด้วยตนเอง

มีนโยบายเดียวกัน การปฏิบัติหลากหลายวิธี

ถูกทุกข้อ

14. ต่อไปนี้นี้ ข้อใดไม่กล่าวถึงสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บุคคล

เอกชน

องค์กรปกครองท้องถิ่น

ครู อาจารย์

15. ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ บิดามารดา ผู้ปกครอง พึงได้รับในการจัดการศึกษา

การสนับสนุนจากรัฐ ให้ความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู

การยกเว้นเงินภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของคนในการดูแล

การให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลในการดูแล

16. จุดที่ต่างกันของการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สำคัญคือข้อใด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษา

สถานที่จัดการศึกษา

ตัวผู้เข้ารับการศึกษา

จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร

17. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย

สถานศึกษา ต้องจัดการศึกษา ทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย

ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส

จัดการเรียนรู้ได้ในทุกที่ ทุกเวลา

ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ได้

18. ต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่ สถานศึกษาสำหรับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาชุมชน

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ สถาบันศาสนา

19. ข้อใดไม่ถูกต้องในด้านการกระจายอำนาจให้เขตพื้นที่และสถานศึกษา

ด้านวิชาการ

งบประมาณ

หลักสูตรการสอน

การบริหารทั่วไป

20. ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้แทนครู

ผู้แทนองค์กรเอกชน

ผู้แทนศิษย์เก่า

ผู้แทนคุณวุฒิ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2556  ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  

ประกอบด้วย ภาค ก 
- แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบความรอบรู้ 

- แนวข้อสอบความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
- แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู 

ประกอบด้วย ภาค ข

- แนวข้อสอบวิชาการศึกษา 
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอก  (เลือกเอกที่จะสอบ)


 
เป็นไฟล์ทางอีเมล์

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

หนังสือ 2 เล่ม + MP3  ราคา 999  บาท

VCD ติวสอบ กพ. ราคา 2500 บาท
ขั้นตอนที่ 1 สอบถามการสั่งซื้อ 
vijjadh@gmail.com หรือ 085-3949028
 


ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงิน 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาสารคาม ชื่อบัญชี นายไชยยันต์ เจริญไชยศรี

เลขที่บัญชี 947-208553-3 ออมทรัพย์ขั้นตอนที่ 3 แจ้งเวลาการชำระเงินและแจ้งเมลหรือที่อยู่ของท่านมาที่

vijjadh@gmail.com มาที่ 085-3949028

เรียนลูกค้าทุกท่านทางเว็บเรากำลังทำเป็นหนังสือพูดได้ mp3 เหมาะสำหรับคนที่ชอบฟัง หรืออ่านแล้วง่วงนอนขอให้ทุกท่านสอบผ่านและร่ำรวยๆ

1. เจตคติ(Atttitude)หมายถึงข้อใด? 
ก. การรับรู้พฤติกรรมในการสื่อสาร 
ข.การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการแสดงออก 
ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ง. การสร้างสถานการณ์ แสดงออกให้บุคคลยอมรับ 
            ตอบ     ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง? 
            ก. เจตคติเปลี่ยนแปลงไม่ได้                        
ข.เจตคติเกิดจากความรู้สึกของบุคคลเฉพาะทางบวกเท่านั้น 
            ค. เจตคติเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกกับวัยรุ่น            
ง. ไม่มีข้อถูก 
            ตอบ     ง. ไม่มีถูกข้อถูก 
3. เจตคติเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ? 
ก.ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม 
            ข. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพันธุกรรม 
            ค. ด้านพันธุกรรม ด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สึก 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 
            ตอบ     ก. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม 
4. ข้อใดเป็นเจตคติจากการเลียนแบบ? 
            ก. ประสบการณ์ความรู้สึก                                     ข. อารมณ์และสิ่งแวดล้อม 
            ค.  เอาแบบอย่างจากพ่อแม่                                  ง. การรับรู้และสิ่งเร้า 
            ตอบ     ค. เอาแบบอย่างจากพ่อแม่ 
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง? 
            ก. เจตคติเกิดจากการเรียนรู้                                   ข. เจตคติเป็นสิ่งที่ซับซ้อน 
            ค. เจตคติเกิดจากการเลียนแบบ                             ง. ไม่มีคำตอบ 
            ตอบ     ง. ไม่มีคำตอบ 
6. จากคำกล่าวที่ส่า”เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้”อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
    ที่สุด 
            ก.พฤติกรรม                                                        ข. ความรู้สึก 
            ค.ความคิด                                                         ง.ไม่มีข้อถูก 
ตอบ     ค. ความคิด 
7. วิธีการที่ใช้วัดเจตคติของผู้เรียนที่เหมาะที่สุดคือข้อใด? 
ก. การสอบถาม                                                   ข. การสังเกต 
            ค. การตรวจผลงาน                                              ง. ไม่มีข้อใดถูก 
            ตอบ     ก. การสอบถาม 
8. เจตคติ คือ ความพร้อม โน้มเอียง ที่แสดงออกว่าชอบไม่ชอบเป็นคำกล่าวของใคร? 
            ก. Hilgacd                                                         ข. .Anastasi 
            ค. Frederic                                                        ง. Good 
             ตอบ    ข. Anastasi 
9. ประสบการณ์ที่ทำไห้พฤติกรรมเปลี่ยนเรียกว่าอะไร? 
            ก. การระลึกได้                                                    ข. การทดสอบ 
            ค. การสอน                                                         ง. การเรียนรู้ 
            ตอบ     ง. การเรียนรู้ 
10. ข้อใดหมายถึง เจตคติจากประสบการณ์รุนแรง? 
            ก. กฎระเบียบของโรงเรียน 
            ข.แม่ดุลูกที่ไม่ตั้งใจเรียน 
            ค. เขียวเล่นคอมพิวเตอร์                            
ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง 
ตอบ     ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง 
11. ข้อใดมีอิทธิพล ต่อการเกิดเจตคติ ต่อเด็กมากที่สุด? 
            ก.อิทธิพลจากสื่อมวลชน                                       ข. อิทธิพลจากการเลี้ยงดู 
            ค.อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน                   ง. อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง 
            ตอบ     ค. อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน 
12. ข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุด? 
            ก. เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงได้เพียงครั้งเดียว 
            ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
             ค. เจตคติ เกิดขึ้นจากความต้องการขั้นพื้นฐาน 
             ง. เจตคติ เกิดขึ้นจากประสบการณ์เป็นอันดับแรก 
            ตอบ     ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
13. เราสามารถรู้พฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมาได้อย่างไร? 
            ก. การสัมผัส                                                       ข. การซักถาม 
            ค. การสังเกต                                                      ง. การทดสอบ 
            ตอบ     ค. การสังเกต 
14. เด็กเกิดเจตคติจากสื่อมวลชนข้อใดมากที่สุด? 
            ก. วิทยุ                                                              ข. หนังสือพิมพ์ 
            ค. โทรทัศน์                                                         ง. นิตยสาร 
            ตอบ     ค. โทรทัศน์ 
15. การวัดเจตคติที่นิยมกัน ได้แก่ การวัดของใคร? 
            ก. Maslow                     ข. Likert                                    ค. Pavlova                     ง. Skinner 
            ตอบ     ข. Likert  


แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาไทย 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาอังกฤษ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาจีน 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาญี่ปุ่น 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคณิตศาสตร์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกชีววิทยา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกฟิสิกส์        
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเคมี        
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกพลศึกษา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสุขศึกษา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกนาฏศิลป์  
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดนตรี          
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอก ดนตรีไทย  
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดนตรีสากล  
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดุริยางคศิลป์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกศิลปศึกษา  
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์)
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเกษตร         
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคหกรรม 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกบรรณารักษ์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกการเงิน/บัญชี 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกโสตทัศนศึกษา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกประถมศึกษา/การประถมศึกษา    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกปฐมวัยศึกษา/อนุบาล    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกการศึกษาพิเศษ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกกายภาพบำบัด 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกกิจกรรมบำบัด 
发帖
940
ลิงก์โพสนี้   发表于: , 来自: From:Unknown

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลนครภูเก็ต
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น พศ.2542

- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา

แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

- แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

- แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา

- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้


ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป + VCD ภาษาไทย  ราคา 679 บาทจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 

- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา

แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

- แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

- แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา

- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้


รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 499 บาท
 
ถ้าจะส่งทางไปรษณีย์ ราคา 999 ประกอบด้วย VCD ติวความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แผ่น 

DVD การเตรียมตัวสอบและติว พรบ.การศึกษา 2 แผ่น 
+ เน้นเจาะข้อสอบมากกว่า 3000 ข้อ พร้อมเฉลย อธิบายที่มาของคำตอบอย่างละเอียดทุกข้อ 
ประกอบด้วย เนื้อหาแนวข้อสอบที่จะออก คุ้มค่าติวสอบได้ด้วยตัวเองที่บ้าน
 
+ วิชาความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) 
+ วิชาภาษาไทย (100 คะแนน) 

เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วย 
ภาค ก จะมี 4 วิชา 
1. ความรอบรู้ (มีตัวอย่างข้อสอบที่เคยออกจริง
2. ความรู้ความสามารถทั่วไป
 
+ แนวข้อสอบอนุกรม 
+ แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป 
+ แนวข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 
+ แนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย 
+ แนวข้อสอบตรรกศาสตร์ 
+ แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา 
+ แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ 
+ แนวข้อสอบการเขียนประโยค 
+ แนวข้อสอบเติมคำในช่องว่าง 
+ แนวข้อสอบการเรียงลำดับ 
+ แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา 
+ แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
+ แนวข้อสอบแบบมิติสัมพันธภาพ 

3. วิชาการศึกษา (มีแนวข้อสอบให้ฝึกทำจำนวนมาก
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สามารถเลือกแนวข้อสอบวิชาเอกที่จะสอบได้)
 

ภาค ข 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู (มีแนวข้อสอบให้ฝึกทำจำนวนมาก
- สัมภาษณ์ (มีตัวอย่างคำถามจากสนามสอบจริง)

ข้อสอบเก่าครูผู้ช่วย,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการ 


รวบรวมโดย... รุ่นพี่คนที่สอบได้อันดับต้นๆ 

发帖
940
ลิงก์โพสนี้   发表于: , 来自: From:Unknown
1. สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่เท่าใดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                ก.  กลุ่มสาระที่ 4                                  ก.  กลุ่มสาระที่ 5

                ค. กลุ่มสาระที่ 6                                                   ง.  กลุ่มสาระที่ 7

2. ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนโลยี
                ก. การเรียนรู้ยึดงาน

                ข. การเรียนรู้ที่ยึดการแก้ปัญหาเป็นสำคัญ

                ค. การเรียนรู้ที่ยึดงานและการแก้ปัญหาที่สำคัญ

                ง.  การเรียนรู้ที่ยึดงานและการแก้ปัญหาเป็นสำคัญบนพื้นฐาน

3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                ก. มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบแยกส่วน                     ข. มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม

                ค. มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบผสมผสาน  ง. ถูกทุกข้อ

4. ประยุกต์เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมเป็นคุณภาพของผู้เรียนในช่วงชั้นใด
                ก. ช่วงชั้นที่ 1                                                       ข. ช่วงชั้นที่ 2

                ค. ช่วงชั้นที่ 3                                                       ง. ช่วงชั้นที่ 4

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีกี่สาระ
                ก.  3                                                                        ข.  4

                ค. 5                                                                         ง.  6

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีกี่มาตรฐาน
                ก.  3                                                                        ข.  4

                ค. 5                                                                         ง.  6

7. เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพเป็นสาระที่เท่าใด
ก.  3                                                                        ข.  4

                ค. 5                                                                         ง.  6

8. ขั้นตอนแรกของการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงคือข้อใด
                ก. วางแผน                                                            ข. ปฏิบัติ

                ค. ศึกษาและวิเคราะห์                                        ง. ประเมินปรับปรุง9. ขั้นตอนแรกของการเรียนรู้จัดประสบการณ์คือข้อใด
                ก. ครูผู้สอนสร้างกิจกรรม                  

ข.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

                ค. ผู้เรียนวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรม

ง. สรุปผล

10. ลำดับความคิดหรือจินตนาการให้เป็นขั้นตอนเพื่อนำไปสู่การวางแผนการแก้ปัญหาเป็นความหมายของคำในข้อใด
                ก. ธรรมชาติของเทคโนโลยี                              ข. กระบวนการเทคโนโลยี

                ค. การออกแบบทางเทคโนโลยี                        ง. เทคโนโลยีสารสนเทศ

11. ข้อใด ไม่ใช่  ประโยชน์จากการนำสารสนเทศมาใช้กับการลงทะเบียนของนักศึกษา
                ก. สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ทันที

                ข.  ทำให้เป็นคนทันสมัยขึ้น

                ค. เป็นการประมวลผลข้อมูลแบบเชื่อมตรง

                ง. เป็นที่นิยมใช้กับการลงทะเบียนของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ทำการลงทะเบียน

12. ข้อใด ไม่ใช่ บทบาทของเทคโนโลยี

                ก. เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

                ข. เทคโนโลยีทำให้ระบบการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น

                ค. เทคโนโลยีทำให้มีการผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมาก

                ง.  ไม่มีข้อถูก

13. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
                ก. เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวัน

                ข. เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันด้านธุรกิจ

                ค. เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างช้าๆ

                ง. คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
                ก. แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศจะค่อยๆ กลายเป็นระบบรวม

                ข. การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร

                ค. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ

                ง. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์15. เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง

                ก. การนำเทคโนโลยีมาสร้าวคุณค่าให้กับสารสนเทศ

                ข. การประยุกต์เอาความรู้มาทำให้เกิดประโยชน์ต้อมวลมนุษย์

                ค. ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

                ง. การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล

16. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
                ก. ก่อให้เกิดการรับวัฒนธรรม                          ข. ผลด้านศีลธรรม

                ค. การทำงานเปลี่ยนไป                                      ง. การมีส่วนร่วมของสังคม

17. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อมนุษย์ในด้านลบคือข้อใด
                ก. ก่อให้เกิดการรับวัฒนธรรม                          ข. การบริโภคเปลี่ยนไป

                ค. การทำงานเปลี่ยนไป                                      ง. การติดต่อสื่อสาร

18. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศ
                ก. มีรูปแบบและขั้นตอน                                    ข. ความน่านับถือ

                ค. มีประสิทธิภาพ                                                ง. ความถูกต้อง

19. ข้อใด ไม่ใช่  ผลกระทบต่อสังคมโดยตรงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
                ก. อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวกับการรวบรวมประมวลผล เก็บรักษา

                ข. การประมวลผลที่เป็นสารสนเทศ

                ค. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือข้อมูลดิบ

                ง. ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว

20. ข้อใด ไม่ใช่  ผลกระทบต่อสังคมโดยตรงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
                ก. ช่วยทำให้การผลิตในอุตสาหกรรมดีขึ้น

                ข. ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายของมนุษย์

                ค. ช่วยให้อัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นรวดเร็ว

                ง.  ช่วยส่งเสริมสติปัญญาของมนุษย์

21. ข้อมูล (DATA) คือ
                ก. ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ สิ่งของและสถานที่

                ข. เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องคน สัตว์ สิ่งของและสถานที่

                ค. ข้อเท็จจริง

                ง. รายละเอียด

22. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารสนเทศ
                ก. สารสนเทศที่ดีคือต้องเกิดจากข้อมูลที่ดี

                ข. สารสนเทศคือความถูกต้องของข้อมูล

                ค. ข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรให้เมาะสมกับการใช้งานให้ทันเวลา

                ง. สิ่งที่ได้จากการนำเอาข้อมูลที่เก็บรวมรวบไว้มาประมวลผล

23. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลและสารสนเทศได้
                1. ข้อมูล                                2. การประมวลผล                               3.สารสนเทศ
                ก. 2-1-3                                                                                 ข. 3-2-1

                ค. 2-3-1                                                                                 ง. 1-2-3

24. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ
                ก. การจัดเรียงข้อมูล                                            ข.  สร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล

                ค. การจัดแบ่งกลุ่มข้อมูล                                     ง.  การคำนวณ

25. จงเรียงลำดับขั้นตอนการทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
                1.  การประมวลผล             2. การดูแลรักษาสารสนเทศ             3. การรวบรวมตรวจสอบ
                ก. 3-1-2                                                                                 ข.  3-2-1

                ค. 1-2-3                                                                                 ง. 2-1-3

26. โครงสร้างของข้อมูลคอมพิวเตอร์เรียงลำดับจากใหญ่สุดเล็กสุด คือข้อใด
                ก. bit , character, field, file, record, database

                ข. file , record , field , character , bit , database

                ค. character , field , file, record, database, bit
                ง. database, file , record, character , bit
27. ส่วนขยาย ( File Extension ) ใด หมายถึงแฟ้มโปรแกรม ( Application Program )
                ก.  EXE                                                                                  ข.  DOC

                ค. PRO                                                                                  ง.  APP

28. การเข้าถึงข้อมูลแบบใดที่ใช้กับเทปแม่เหล็ก ( Magnetic Tape )
                ก.  Sequential                                                                       ข. Random  Access

                ค.  Direct  Access                                                                ง.  ไม่มีคำตอบ

29.  ข้อมูล 19.64 เป็นข้อมูลชนิดใด
                ก. จำนวนเต็ม                                                                       ข.  จำนวนจริง

                ค.  ตัวอักษร                                                                           ง.  ค่าตรรกะ30. การทำงานใดต่อไปนี้ ไม่เหมาะที่จะใช้การประมวลผลแบบสุ่ม
                ก. การพิมพ์รายงานประจำเดือน                      ข. การออกใบแจ้งหนี้ผู้เช่าห้องพัก

                ค. การซื้อขายหลักทรัพย์                                    ง.  การตรวจข้อสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์

31. ข้อมูลชนิดใดมีได้เพียง 2 ค่าเท่านั้น
                ก. ค่าตรรกะ                                                          ข.  จำนวนเต็ม

                ค. จำนวนจริง                                                       ง.  วันที่และเวลา

32. หนึ่งตัวอักขระมีกี่บิต
                ก. 2  บิต                                                                 ข.  4  บิต

                ค.  8 บิต                                                                 ง.  16 บิต

33. ข้อใดหมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เก็บในคอมพิวเตอร์อาจเป็นแฟ้มโปรแกรม หรือรูปภาพ หรือวีดีโอ
                ก. ค่าตรรกะ                                                          ข. ไบนารี

                ค.  สายอักขระ                                                      ง.  วันที่และเวลา

34. เมื่อทราบว่าระเบียนมีความยาว 10 ตัวอักษรและตำแหน่งเริ่มต้นระเบียนแรกเป็น 31 จงหาตำแหน่ง เริ่มต้นของระเบียนที่ 2
                ก.  31                                                                      ข. 41

                ค. 51                                                                       ง. 61

35. แฟ้มแบบใดเข้าถึงข้อมูลได้ดีทั้งข้อมูลปริมาณมาก และแบบเฉพาะเจาะจง
                ก. แฟ้มลำดับ                                                        ข. แฟ้มลำดับดรรชนี

                ค. แฟ้มสุ่ม                                                             ง.  แฟ้มดรรชนี

36. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนจัดการข้อมูล
                ก. การวิเคราะห์ข้อมูล                                         ข. การเรียกข้อมูล

                ค. การแจกจ่ายข้อมูล                                           ง.  การจัดเก็บข้อมูล

37. เอนทิตี้ (Entity) คือ
                ก. ระบบฐานข้อมูล                                              ข. วิธีการจัดการข้อมูล

                ค. รายละเอียดต่างๆของข้อมูล                          ง. สิ่งที่เราสามารถมองเห็นภาพลักษณ์ได้

38. ระเบียน ( Record) คือ
                ก.  การจัดเก็บข้อมูลเข้าเป็นแฟ้ม

                ข.  การนำเขตข้อมูลทั้งหมดของแฟ้มมาวางเรียงกัน

                ค.  การรวบรวมข้อมูลแล้วมาวางรางกัน          

ง.  รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับข้อมูล
发帖
940
ลิงก์โพสนี้   发表于: , 来自: From:Unknown
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (ความรอบรู้ ชุดที่ 4)
วัฒนธรรมไทย และประเพณีท้องถิ่น

1. สิ่งที่ดีงามที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เรียกว่า
ก. คุณธรรม
ข. จริยธรรม
ค. วัฒนธรรม
ง. ค่านิยม
2. ข้อใดคือวัฒนธรรมไทย
ก. การเคารพพระสงฆ์
ข. สงกรานต์
ค. ฮีตสิบสอง
ง. การไหลเรื่อไฟ
3. การกราบครั้งที่สองของการกราบแบบเบญจางค์ประดิษฐ์ หมายถึงกราบใคร
ก. กราบเพื่อระลึกถึงองค์พระพุทธเจ้า
ข. กราบพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้า
ค. กราบพระสงฆ์ตัวแทนพระพุทธเจ้า
ง. กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
4. ข้อใดเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. เมื่อพระสงฆ์เดินผ่านให้ไหว้โดยให้ปลายนิ้วมือจรดตีนผม
ข. ผู้ชายให้ถวายของให้พระต่อมือพระสงฆ์โดยตรงและคุกเข่ากราบไม่แบมือครั้งเดียว
ค. การตักบาตรควรถอดรองเท้าก่อน
ง. ผู้หญิงไปหาพระต้องนั่งพับเพียบให้เรียบร้อย ไม่ควรอยู่ตามลำพังกับพระสงฆ์
5. เป็นครูควรมีมารยาททางใจ โดยนำหลักธรรมพรหมวิหาร 4 มายึดและปฏิบัติ
ก. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ข. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ค. ทุกข์ สมุทัย นิโรจ มรรค์
ง. สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ
6. ข้อใดคือมารยาททางใจที่ถูกต้อง
ก. ในงานมงคลควรแสดงสีหน้าเบิกบานสดชื่นอยู่เสมอ
ข. การไปเยี่ยมคนป่วยควรใช้คำพูดที่อ่อนโยนปลอบใจผู้ป่วย
ค. ในงานเผาศพควรแสดงกริยาสงบสงวนความรื่นเริงเอาไว้
ง. ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดเป็นมารยาททางกายที่ไม่เหมาะสม
ก. ถ้านั่งต่อหน้าผู้ใหญ่กับพื้นให้นั่งพับเพียบ หันหน้าไปหาผู้ใหญ่ในลักษณะเงยหน้า
ข. ไม่ถือวิสาสะใช้หรือรับประทานของที่เขาจัดไว้สำหรับผู้อื่นโดยเฉพาะ
ค. ล้วง แคะ แกะเกา หาว เรอหากจำเป็น
ง. เห็นของผู้ใหญ่ตก หรืออาจจะเสียหายโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ควรจะบอก
8. การับไหวในขณะที่ยืนและเราอยู่ในฐานะที่อาวุโสกว่า
ก. พนมมือระดับอก
ข. พนมมือเหนือระดับอก นิ้วจรดคาง
ค. พนมมือระดับอก ก้มศรีษะเล็กน้อย
ง. พนมมือระดับอกและพยักหน้าเล็กน้อย
9. หากเราจะผ่านผู้คนมากๆและมีผู้ที่อาวุโสนั่งอยู่กับพื้นควรใช้วิธีการใด
ก. เดินก้มหน้า
ข. เดินย่อตัว
ค. หมอบ
ง. คลาน
10. เมื่อใดควรยืนตรง
ก. เมื่อเห็นคนเชิญธงชาติผ่านหน้า
ข. เมื่อเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาถึงบริเวณพิธี
ค. เมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี
ง. ถูกทุกข้อ
11. ข้อใดคือมารยาทแบบสากลทางกายแสดงการทักทาย
ก. การยิ้ม
ข. การไหว้
ค. การคำนับ
ง. การจับมือ


12. ข้อใดคือมารยาทในการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง
ก. ให้ผู้อาวุโสรับประทานก่อนเราจึงรับประทาน
ข. ไม่ท้าวศอกบนโต๊ะอาหาร และนั่งตัวตรง
ค. แตะต้องหรือหยิบอาหารให้ผู้อาวุโสกว่าตามสมควร
ง. ควรถือช้อนด้วยมือขวาและส้อมด้วยมือซ้าย
13. มารยาทในการใช้วาจาที่ถูกต้องได้แก่ข้อใด
ก. ต้องระวังมิใช้วาจาเท็จ ยุยงส่อเสียดให้ผู้อื่นแตกร้าว
ข. ไม่พูดเสียงดังเกินไปหรือพูดพลางหัวเราะพลาง
ค. รู้จักพูดให้ผู้ฟังพอใจและเป็นนักฟังที่สนใจ
ง. ถูกทุกข้อ
14. “ฮีตสิบสอง” จัดไว้ในข้อใด
ก. วัฒนธรรมไทย
ข. ประเพณี
ค. ความเชื่อ
ง. ค่านิยม
15. เทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยวเป็นประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดใด
ก. กาฬสินธุ์
ข. มหาสารคาม
ค. ขอนแก่น
ง. อุดรธานี
16. ประเพณีไหลเรื่อไฟของจังหวัดนครพนม เป็นประเพณีที่เกิดจากความเชื่อของประเทศใด
ก. จีน
ข. อินเดีย
ค. เนปาล
ง. อียีป
17. ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งของจังหวัดบุรีรัมย์จัดในเดือนใด
ก. ธันวาคม
ข. มกราคม
ค. เมษายน
ง. กรกฎาคม


18. ประเพณีบวชลูกแก้วนิยมจัดในภาคใด
ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค. ภาคกลาง
ง. ภาคใต้
19. ประเพณีท้องถิ่นที่นิยมจัดทุกภาคของไทย
ก. บวชนาค
ข. สงกรานต์
ค. ลอยกระทง
ง. ถูกทุกข้อ
20. หากจะรักษาประเพณีไทยโดยการทำบุญ ควรปฏิบัติตามข้อใด
ก. การให้ทาน
ข. การรักษาศีล
ค. ภาวนา
ง. ถูกทุกข้อ
21.ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับประเพณีแต่งงาน
ก. ขึ้นหอ
ข. สู่ขวัญ
ค. ขันหมาก
ง. หมั้น
22.” ไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร” สัมพันธ์กับประเพณีใด
ก. แต่งงาน
ข. บวช
ค. ลอยกระทง
ง. สงกรานต์
23. ประเพณีบายศรีสู่ขวัญมักพบอยู่ทุกจังหวัดทั้งภาคเหนือและอีสาน คำว่า “บายศรี”หมายถึงสิ่งใด
ก. ดอกไม้
ข. พาน
ค. ข้าว
ง. ด้ายขาว


24. ความเชื่อตามประเพณีบุญป้องไฟสัมพันธ์กับอาชีพใด
ก. ค้าขาย
ข. ทำนา
ค. อุตสาหกรรม
ง. ทุกอาชีพที่กล่าว
25. ประเพณีผีตาโขนเป็นของจังหวัดใด
ก. ลำปาง
ข. พะเยา
ค. อุบลราชธานี
ง. เลย
26. “วันเนา” ของประเพณีสงกรานต์ตรงกับวันใด
ก. 12 เมษายน
ข. 13 เมษายน
ค. 14 เมษายน
ง. 15 เมษายน
27.เหล้า ต้นกล้วย ต้นอ้อย จัดอยู่ในส่วนใดของประเพณีแต่งงาน
ก. ค่าดอง
ข. สู่ขวัญ
ค. ขันหมากเอก
ง. ขันหมากโท
28. ประเพณีชักพระหรือลากพระมักนิยมจัดในภูมิภาคใด
ก. ภาคเหนือ
ข. ตะวันออกเฉียงเหนือ
ค. ภาคกลาง
ง. ภาคใต้
29. ประเพณีอุ้มน้ำดำพระเป็นของจังหวัดใด
ก. ตาก
ข. เพชรบูรณ์
ค. ปัตตานี
ง. นครศรีธรรมราช


30. ประเพณีท้องถิ่นต่อไปนี้ข้อใดต่างจากกลุ่ม
ก. สู่ข้าวขวัญ
ข. ก่อพระเจดีย์ทราย
ค. ทอดกฐิน
ง. บุญเบิกฟ้า
发帖
64
4#  发表于: , 来自: From:Unknown
Re:คู่มือแนวข้อสอบที่ออกบ่อยครูผู้ช่ว
天津浙江省广东省哪里办办理操作证焊工证叉车证钳工证电工证QQ2196513568
天津浙江省广东省哪里办办理操作证焊工证叉车证钳工证电工证QQ2196513568
发帖
33
5#  发表于: , 来自: From:Unknown
初来乍到,请多多关照。一一影院  一一影视  yiyi11.cc
发帖
302
6#  发表于: , 来自: From:Unknown
Re:คู่มือแนวข้อสอบที่ออกบ่อยครูผู้ช่ว
[size=32px]北京洋妞美女上们上酒店服务QQ:  88375153电话
0 8 9 5 9 8 3 9 8 4
发帖
302
7#  发表于: , 来自: From:Unknown
Re:คู่มือแนวข้อสอบที่ออกบ่อยครูผู้ช่ว
[size=32px]公司网站www.bjmm520.com[size=32px]美女上们服务电话
0 8 9 5 9 8 3 9 8 4
发帖
15
8#  发表于: , 来自: From:Unknown
关注下~~~
发帖
33
9#  发表于: , 来自: From:Unknown
Re:คู่มือแนวข้อสอบที่ออกบ่อยครูผู้ช่ว
[size=18px]发5000个贴子仅需10圆钱!保证搜索引擎当天收录
发帖 回复
« 返回列表
«12»
ทั้งหมด 2 หน้า
描述
快速回复
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้